SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH stanowił jeden z elementów realizacji strategii rozwoju społeczno – gospodarczego, określonej w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004 – 2006.

Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i gospodarce żywnościowej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich to jedno z najważniejszych wyzwań jakie stały przed Polską. Wynikło to z pozycji, jaką zajmowało rolnictwo w strukturze gospodarki polskiej, a także dużej skali niezbędnych dostosowań całości sektora żywnościowego do warunków konkurencji na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.

W oparciu o analizę sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno – spożywczym przyjęto, że Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich był narzędziem w realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Przedstawiona w Programie charakterystyka stanu rozwoju wsi i sektora żywnościowego oraz analiza istniejących problemów i szans rozwojowych w tych dziedzinach pozwalała na sformułowanie trzech zasadniczych celów:

-        poprawa konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego,

-         wsparcie przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego pozycji konkurencyjnej,

-         wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,

które były realizowane w ramach trzech priorytetów, tj.

·         Priorytet I. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno – żywnościowym.

·         Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

·         Priorytet III. Pomoc techniczna.

W ramach poszczególnych priorytetów wyróżniały się działania, podziałania które były skierowane do określonej grupy odbiorców.

Program realizowany był ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w połączeniu ze środkami krajowymi (budżet państwa, środki samorządów oraz środki własne beneficjentów). Łączne nakłady środków publicznych w ramach Programu wyniosły 1 784,15 mln Euro, z czego 1 192,69 mln. Euro stanowiły środki Unii Europejskiej, a 591,46 mln Euro – krajowe środki publiczne.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Nasza Firma zajmowała się przygotowaniem aplikacji w takich działaniach jak:

-          Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych.

-          Działanie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych.

-     Działanie 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów.