SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH był jednym z siedmiu sektorowych programów operacyjnych, które miały służyć realizacji Narodowego Planu Rozwoju. Cele, jakie były określone w NPR dla SPO RZL, odzwierciedlały priorytety Europejskiej Strategii Zatrudnienia: zdolność do uzyskania i utrzymania zatrudnienia, wspierania przedsiębiorczości, doskonalenia kadr gospodarki, aktywne działania na rzecz promowania równości na rynku pracy, prowadzące do elastyczności rynku pracy i mobilności zawodowej.

Powyższe priorytety NPR były włączone do SPO RZL, a zrealizowanie jego celu generalnego: „budowy otwartego opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” przyczyniło się do osiągnięcia celu strategicznego NPR.

Realizacja niniejszego celu przyczyniła się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki zapewnił wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Cele SPO RZL były realizowane poprzez trzy priorytety:

·       Priorytet I. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. Celem tego priorytetu było wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy. Służyło ono również działaniom na rzecz bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka. Celem priorytetu było też wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

·         Priorytet II. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. System edukacyjny powinien pozwalać osobom w każdym wieku zdobyć umiejętności, które pozwolą funkcjonować na rynku pracy. Dlatego celem priorytetu było rozszerzanie dostępu do edukacji i poprawa jej poziomu. Istotne było również włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Kolejnymi celami priorytetu było podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości i promocja elastycznych form pracy. Priorytet ten miał wreszcie na celu poprawę jakości pracy administracji publicznej poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń.

·    Priorytet III. Pomoc techniczna. Celem tego priorytetu było wsparcie instytucji zajmujących się wdrażaniem SPO RZL, tak aby mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować środkami unijnymi.

W ramach poszczególnych priorytetów wyróżniało się działania, schematy, które były skierowane do określonej grupy odbiorców.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) był finansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z krajowych środków publicznych.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Nasza Firma zajmowała się przygotowaniem potrzebnych dokumentów do:

-          działania 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, schemat „a” Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.