SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW był jednym z siedmiu programów operacyjnych, które były realizowane w Polsce w latach 2004 – 2006. Programy te były finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i obejmowały różne dziedziny wsparcia, które zostały określone w Podstawach Wsparcia Wspólnoty, a także w Narodowym Planie Rozwoju.  

Środki finansowe przeznaczone na realizację zatwierdzonych projektów były uruchamiane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość wkładu z EFRR na realizacje działań SPO-WKP wyniosła 1 251,1 mln Euro, dofinansowanie ze środków krajowych publicznych – 461,44 mln Euro, w których skład wchodziły środki z: budżetu państwa – 388,49 mln Euro, budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 21,15 mln Euro oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 51,8 mln Euro.

Głównym celem programu była poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz instytucji otoczenia biznesu w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Niski poziom konkurencyjności polskiej gospodarki wymuszał konieczność podjęcia działań wspierających rozwój firm, które przede wszystkim były zdolne do tworzenia i absorbowania innowacji – o największym potencjale wzrostu oraz możliwościach eksportowych.

SPO WKP był podzielony na trzy priorytety:

·        Priorytet I. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.

·         Priorytet II. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

·         Priorytet III. Pomoc techniczna.

W ramach poszczególnych priorytetów wyróżniało się działania, poddziałania które były skierowane do określonej grupy odbiorców.

Wsparcie w ramach SPO WKP odbywało się na zasadzie refundacji całości lub określonej części wydatków kwalifikowanych poniesionych podczas realizacji projektu. Zakres wydatków kwalifikowanych zależał od działania programu, w ramach którego realizowany był projekt. Możliwe było uzyskanie nawet do 100 % refundacji wszystkich poniesionych wydatków kwalifikowanych.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Nasza Firma zajmowała się przygotowaniem aplikacji w takich działaniach jak:

-          Poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących inwestycji.

-    Działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycję.

-        Działania 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.