ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO był jednym z siedmiu programów operacyjnych, które posłużyły do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). ZPORR określał cele i kierunki oraz wysokość wykorzystywania środków na realizację polityki regionalnej państwa, które były uruchamiane w latach 2004–2006 z udziałem funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem strategicznym ZPORR było tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Cel strategiczny ZPORR został osiągnięty poprzez koncentrację interwencji państwa na następujących priorytetach, zgodnych z priorytetami polityki rozwoju regionalnego sformułowanymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006:

·   Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

·         Priorytet II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

·         Priorytet III. Rozwój lokalny.

·         Priorytet IV. Pomoc techniczna.

W ramach poszczególnych priorytetów wyróżniało się działania, podziałania które były skierowane do określonej grupy odbiorców.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nasza Firma zajmowała się przygotowaniem aplikacji w takich działaniach jak:

-          Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

-          Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.