W latach 2007 – 2013 Polska mogła również korzystać, tak jak w poprzednich latach z FUNDUSZY UNIJNYCH, które zostały jej przyznane przez Unię Europejską. W celu prawidłowego wykorzystania przyznanych środków zostało opracowanych szereg dokumentów. Jednym z nich była Narodowa Strategia Spójności (NSS) (wcześniej - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia).

Narodowa Strategia Spójności to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
 • Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007 – 2013.

Celem strategicznym NSS było tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.

Obok celu strategicznego NSS zakładała realizację celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń, tj.:

 • Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego,
 • Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego,
 • Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług,
 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów,
 • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i społecznej,
 • Rozwój obszarów wiejskich.

NSS była realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przy pomocy Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw.

 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 • Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Oprócz Programów Operacyjnych Polska mogła również korzystać z innych programów (m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013), które przyczyniły się także do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy „starymi” krajami Unii Europejskiej a Polską.

Projekt Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) opierał się na przyjętym przez Radę Ministrów w 2005 roku projekcie Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013, który w przeciwieństwie do NSS nie był dokumentem wymaganych przez Unię Europejską.

W ramach pomocy strukturalnej było Polsce na lata 2007 – 2013 przyznanych 67,28 mld euro.