MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2007 – 2013 (MRPO) to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 w Małopolsce.

Na realizację tego programu było przeznaczonych 1 517 969 885 Euro, w tym m.in.: ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)) – 1 290 274 402 Euro; z krajowych środków publicznych–227 695 483 Euro.

Celem głównym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego było: „tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. Ten cel został zrealizowany za pomocą celów szczegółowych oraz celów operacyjnych poszczególnych osi priorytetowych programu.

Można było wyróżnić następujące cele szczegółowe programu:

 • podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski – cechy te określały atrakcyjność i pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej, co jest fundamentem ekonomicznym pomyślności i standardu życia mieszkańców województwa;
 • poprawa spójności wewnętrznej regionu osiągana w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju – realizacja tego celu zorientowana była na stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia – co decyduje o spójności regionu jako bezpiecznym i przyjaznym miejscu zamieszkania i pobytu, a w konsekwencji o jego konkurencyjności;
 • rozwój potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski – był to niezbędny instrument osiągania pozytywnych zmian w regionie mający na celu wzmocnienie zdolności absorpcji środków MRPO.

Cel główny był osiągany w szczególności poprzez inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego oraz poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego w Małopolsce.

W ramach tego programu wyznaczono 9 osi priorytetowych, które zostały podzielone na działania. Podział MRPO na poszczególne osie priorytetowe i działania został przedstawiony poniżej:

 • Oś priorytetowa 1. - Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.
  • Poprawa jakości usług edukacyjnych.
  • Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 • Oś priorytetowa 2. - Gospodarka regionalnej szansy.
  • Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
  • Wsparcie komercjalizacji badań naukowych.
 • Oś priorytetowa 3. - Turystyka i przemysł kulturowy.
  • Rozwój infrastruktury turystycznej.
  • Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego.
  • Instytucje kultury.
 • Oś priorytetowa 4. - Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego.
  • Rozwój infrastruktury drogowej.
  • Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu.
  • Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej.
 • Oś priorytetowa 5. - Krakowski Obszar Metropolitalny.
  • Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej.
  • Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
  • Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego.
 • Oś priorytetowa 6. - Spójność wewnątrzregionalna.
  • Rozwój miast.
  • Rozwój obszarów wiejskich.
  • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego.
 • Oś priorytetowa 7. - Infrastruktura ochrony środowiska.
  • Gospodarka wodno-ściekowa.
  • Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  • Gospodarka odpadami.
  • Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych.
 • Oś Priorytetowa 8. - Współpraca międzyregionalna.
  • Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej.
  • Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.
 • Oś Priorytetowa 9. - Pomoc techniczna.
  • Wsparcie zarządzania Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym.
  • Działania informacyjne i promocyjne.

Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013, pełnił Zarząd Województwa Małopolskiego. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym uchwalonym przez Zarząd Województwa obowiązki IZ pełniły jednostki organizacyjne w ramach Urzędu Marszałkowskiego. Funkcje zarządcze pełnił Departament Polityki Regionalnej, natomiast funkcje wdrożeniowe pełnione były przez Departament Funduszy Europejskich.

Beneficjentami pomocy w ramach MRPO, były m.in.

 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • organizacje pozarządowe,
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • instytucje kultury,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • przedsiębiorcy,
 • administracja rządowa.