PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ (PO RPW), stanowił dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocnił działanie innych programów na obszarze pięciu następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Na realizację tego programu zostało przeznaczonych 2 675,05 mln Euro, w tym m.in.: ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)) – 2 273,79 mln Euro; z publicznych środków krajowych – 401,26 mln Euro.

Celem głównym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej było: „przyśpieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Cel główny PO RPW osiągany był przez realizację celów szczegółowych, którymi były:

 • Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
 • Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.
 • Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich.
 • Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.
 • Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.
 • Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach PO RPW były realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej. Finansowane były przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane były przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.

W ramach Programu realizowanych było 6 osi priorytetowych:

 • Oś priorytetowa 1. - Nowoczesna gospodarka.
 • Oś priorytetowa 2. - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
 • Oś priorytetowa 3. - Wojewódzkie ośrodki wzrostu.
 • Oś priorytetowa 4. - Infrastruktura transportowa.
 • Oś priorytetowa 5. – Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne.
 • Oś priorytetowa 6. - Pomoc techniczna.

Powyższe osie zostały podzielone na działania.

W ramach osi 1 wyróżnić można było następujące działania:

 • Infrastruktura uczelni.
 • Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej.
 • Wspieranie innowacji.
 • Promocja i współpraca.

Do osi 2 zaliczyć można było następujące działanie:

 • Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Działania osi 3 obejmowały:

 • Systemy miejskiego transportu zbiorowego.
 • Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej.

Natomiast oś 4 obejmowała działanie:

 • Infrastruktura drogowa.

W ramach osi 5 wyróżnić można było działania:

 • Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki.
 • Trasy rowerowe.

Do osi 6 zaliczyć można było następujące działanie:

 • Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu.

Instytucją odpowiedzialną za realizację całego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej była jednostka organizacyjna w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Natomiast za wdrażanie osi priorytetowych od 1 do 5 odpowiedzialna była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca funkcję tzw. instytucji pośredniczącej, a za oś 6 odpowiedzialna była instytucja zarządzająca.

Wśród beneficjentów PO RPW były m.in.:

 • szkoły wyższe,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem,
 • jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych,
 • jednostki badawczo-rozwojowe, w tym jednostki Polskiej Akademii Nauk,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.