PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) po akceptacji przez Komisję Europejską, był wdrażany w latach 2007 – 2013 na terenie całego kraju (wszystkie województwa w Polsce zostały objęte Celem Konwergencji). Podstawą realizacji PROW 2007 – 2013 były założenia zawarte w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Wszystkie działania PROW 2007 – 2013 były współfinansowane z nowego Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz środków krajowych przeznaczonych na ten cel. Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania były wybrane na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, z uwzględnieniem doświadczeń związanych z realizacją Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006. Ponadto, wybór działań uwzględniał wyniki przeprowadzonych konsultacji z Urzędami Marszałkowskimi oraz instytutami naukowymi.

Biorąc pod uwagę problemy i wyzwania, przed jakimi stały obszary wiejskie, zostały wyznaczone główne cele polityki PROW:

 • Cel 1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację.
 • Cel 2. Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią.
 • Cel 3. Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Każdemu z celów głównych polityki odpowiadała oś priorytetowa, która obejmowała odpowiednie instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich:

 • Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.
 • Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich.
 • Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Dodatkowo wyodrębniono tzw. inicjatywę LEADER w celu wzmocnienia inicjatywy oddolnej, wymiany najlepszych praktyk i aktywizacji społeczności obszarów wiejskich. Inicjatywa LEADER tworzyła oś priorytetową 4, której zakres realizacji bazował na działaniach zdefiniowanych w ramach poszczególnych 3 priorytetowych osi. Powyższe osie były podzielone na 22 działania.

Działania osi 1 obejmowały:

 • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.
 • Ułatwienie startu młodym rolnikom.
 • Renty strukturalne.
 • Modernizacja gospodarstw rolnych.
 • Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.
 • Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.
 • Działania informacyjne i promocyjne.
 • Grupy producentów rolnych.
 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.

Natomiast działania osi 2 obejmowały:

 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
 • Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 • Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe).
 • Zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne.
 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.

Działania osi 3 obejmowały:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
 • Odnowa i rozwój wsi.
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Natomiast działania osi 4 obejmowały:

 • Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia i różnicowania działalności na terenach wiejskich.
 • Współpracę międzyregionalną i międzynarodową.
 • Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania.

Całkowity budżet PROW 2007 – 2013 wynosił 15,3 mld euro, z czego 11,7 mld euro pochodziło z budżetu Wspólnoty. Ponadto były określone maksymalne poziomy wsparcia programu z budżetu UE, który był zróżnicowany w zależności od priorytetów:

 • Oś priorytetowa 1 i 3 – do 75% środków na obszarach dawnego celu 1 (m.in. w Polsce) oraz do 50% na pozostałych obszarach.
 • Oś priorytetowa 2 i 4 – do 80% środków w regionach konwergencji oraz do 55% na pozostałych obszarach.

W latach 2007 – 2013 do rolnictwa i na wieś trafiły ponadto fundusze w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz część środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej.