REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2007- 2013 był najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu.

Na realizację tego programu było przeznaczonych 1 359 828 881 Euro, w tym m.in.: ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)) – 1 155 854 549 Euro; z krajowych środków publicznych–203 974 332 Euro.

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) było „podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.”

Cel główny zrealizowany był poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:

 • Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności,
 • Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju,
 • Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

W ramach tego programu wyznaczono 9 osi priorytetowych, które zostały podzielone na działania. Podział RPO WL na poszczególne osie priorytetowe i działania został przedstawiony poniżej:

 • Oś priorytetowa 1. - Przedsiębiorczość i innowacje.
  • Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.
  • Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.
  • Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii.
  • Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki.
  • Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach.
  • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo.
 • Oś priorytetowa 2. - Infrastruktura ekonomiczna.
  • Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw.
  • Regionalna infrastruktura B+R.
  • Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy.
  • Marketing gospodarczy.
 • Oś priorytetowa 3. - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.
  • Tworzenie terenów inwestycyjnych.
  • Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.
 • Oś priorytetowa 4. - Społeczeństwo informacyjne.
  • Społeczeństwo informacyjne.
 • Oś priorytetowa 5. – Transport.
  • Regionalny układ transportowy.
  • Lokalny układ transportowy.
  • Miejski transport publiczny.
  • Transport kolejowy.
  • Transport lotniczy.
 • Oś priorytetowa 6. - Środowisko i czysta energia.
  • Ochrona i kształtowanie środowiska.
  • Energia przyjazna środowisku.
 • Oś priorytetowa 7. - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.
  • Infrastruktura kultury i turystyki.
  • Promocja kultury i turystyki.
  • Współpraca międzyregionalna.
 • Oś priorytetowa 8. - Infrastruktura społeczna.
  • Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych.
  • Infrastruktura szkolna i sportowa.
  • Ochrona zdrowia.
  • Pomoc społeczna.
 • Oś priorytetowa 9. - Pomoc techniczna.
  • Wsparcie wdrażania RPO.
  • Informacja i promocja RPO.

Instytucją Zarządzającą (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 był Zarząd Województwa Lubelskiego. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym obowiązki IZ RPO WL pełniła jednostka organizacyjna w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Funkcję tę pełnił Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Beneficjentami pomocy w ramach RPO WL, byli m.in.

 • jednostki organizacyjne JST oraz związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty działające w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • regionalne i lokalne organizacje turystyczne,
 • uczelnie wyższe i jednostki naukowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • przedsiębiorcy.