REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na lata 2007-2013 był najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu.

Na realizację tego programu zostało przeznaczonych 1 344,6 mln Euro, w tym m.in.: ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)) – 1 136,3 mln Euro; z krajowych środków publicznych– 208,3 mln Euro.

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) był „wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia”.

W RPO WP przyjęte zostały również cele szczegółowe, które były sformułowane w następujący sposób:

 • Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.
 • Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej.
 • Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.
 • Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi.
 • Tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację.
 • Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury.
 • Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych.

Program koncentrował się na wybranej grupie działań, które były efektem procesu konsultacji z podmiotami i środowiskami zaangażowanymi w rozwój regionu. Był dokumentem przedstawiającym w syntetycznej i skonkretyzowanej formie osie priorytetowe i kierunki działań przewidziane do realizacji w oparciu o finansowe wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach tego programu wyznaczono 8 osi priorytetowych. Część osi priorytetowych zostało podzielonych na działania. Podział RPO WP na poszczególne osie i działania został zaprezentowany poniżej.

 • Oś priorytetowa 1. - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
  • Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.
  • Instytucje otoczenia biznesu.
  • Regionalny system innowacji.
  • Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu.
 • Oś priorytetowa 2. – Infrastruktura techniczna.
  • Infrastruktura komunikacyjna.
  • Infrastruktura energetyczna.
 • Oś priorytetowa 3. - Społeczeństwo informacyjne.
 • Oś priorytetowa 4. - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom.
  • Infrastruktura ochrony środowiska.
  • Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi.
  • Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
  • Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.
 • Oś priorytetowa 5. - Infrastruktura publiczna.
  • Infrastruktura edukacyjna.
  • Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
  • Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.
 • Oś priorytetowa 6. - Turystyka i kultura.
 • Oś priorytetowa 7. - Spójność wewnątrzregionalna.
  • Rewitalizacja miast.
  • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
  • Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo.
 • Oś priorytetowa 8. - Pomoc techniczna.
  • Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.
  • Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów.

Funkcje Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 pełnił Zarząd Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym, uchwalonym przez Zarząd, obowiązki Instytucji Zarządzającej pełniła jednostka organizacyjna w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Beneficjentami pomocy w ramach RPO WP były m.in.

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • przedsiębiorcy,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • instytucje kultury.