REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2007 – 2013 był najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu.

Na realizację tego programu przeznaczono środki z Unii Europejskiej w wysokości 725,81 mln Euro (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Wkład z krajowych środków publicznych wynosił 128,08 mln euro.

Celem generalnym Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ) na lata 2007 – 2013 była „poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki”.

Cel ten był uzupełniony poprzez sześć celów szczegółowych:

 • Podniesienie poziomu konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zwiększanie zdolności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych.
 • Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz powiązań między sektorem B+R a gospodarką.
 • Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu i jego połączeń z krajowymi i europejskimi korytarzami transportowymi.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa.
 • Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i zasobów dziedzictwa kulturowego.
 • Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin.

Do osiągnięcia celów szczegółowych prowadziła realizacja siedmiu osi priorytetowych. W ramach tego programu poszczególne osie priorytetowe zostały podzielone na działania. Podział RPO WŚ na poszczególne osie priorytetowe i działania został przedstawiony poniżej:

 • Oś priorytetowa 1. - Rozwój przedsiębiorczości.
  • Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw.
  • Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych.
  • Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu.
 • Oś priorytetowa 2. - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.
  • Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkól wyższych oraz placówek sektora „Badania i Rozwój”
  • Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
  • Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.
  • Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych.
 • Oś priorytetowa 3. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.
  • Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnych i ponadregionalnym.
  • Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.
 • Oś priorytetowa 4. - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
  • Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
  • Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
 • Oś priorytetowa 5. - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.
  • Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.
  • Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych.
  • Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.
 • Oś priorytetowa 6. - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.
  • Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu.
  • Rewitalizacja małych miast.
 • Oś priorytetowa 7. - Pomoc techniczna.
  • Wsparcie procesu wdrażania.
  • Działania procesu wdrażania .

Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 pełnił Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Głównymi grupami beneficjentów, byli m.in.

 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • jednostki naukowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • administracja rządowa,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.