POPW - Wdrażanie innowacji przez MŚP

Termin naboru: 30 kwietnia 2019 r. – 14 czerwca 2019 r.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej,  prowadzące do:

a)    wdrożenia innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku

lub

 

b)    wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych, których rezultatem jest innowacja produktowa lub technologiczna innowacja procesowa co najmniej na poziomie regionalnym.

 

Poziom dofinansowania -zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

– 70% mikro i małe (średnie 60%) – województwo podkarpacie, lubelskie, warmińsko-mazurskie,

– 55% mikro i małe (45% średnie) – woj. świętokrzyskie 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 mln PLN

 

POIR - Badania na rynek

Termin naboru: 25 marca 2019 r. – 8 maja 2019 r.

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych prowadzących do wprowadzenia innowacji na poziomie co najmniej kraju tj.:

- innowacja produktowa lub

- innowacja procesowa technologiczna.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla woj. podkarpackiego:

70% dla mikro i małych przedsiębiorstwo oraz 60% dla średnich.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 mln PLN

 

Rozwój MŚP – regionalna pomoc inwestycyjna

Termin naboru: 31 października 2018 r. – 28 lutego 2019 r.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi SZOOP RPO WP, Regulaminu konkursu, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie obejmuje projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

- dla mikro i małego przedsiębiorstwa: 70% wydatków kwalifikowanych

- dla średniego przedsiębiorstwa: 50% wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 72 000 000 PLN

 

Rozwój MŚP – nabór dla 12 gmin podkarpackich (pomoc de minimis)

Termin naboru: 22 październik 2018 r. – 15 listopad 2018 r.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi SZOOP RPO WP, Regulaminu konkursu oraz posiadające siedzibę, oddział lub główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie jednej z 12 gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.

Wsparcie obejmuje projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 8 000 000 PLN