Aktualności

« 1 2 3 4 5 »

15.04.2019

 Nabór wniosków - Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

 30 kwietnia br. rusza nabór wniosków na sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych.

 

Szczegóły w zakładce Nabory.


27.09.2018

Nabór wniosków - Rozwój MŚP (regionalna pomoc inwestycyjna)

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP (regionalna pomoc inwestycyjna).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach powyższego konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu: 70% - mikro i mali przedsiębiorcy, 50% - średni przedsiębiorcy.

Szczegóły w zakładce Nabory

 


18.09.2018

Nabór wniosków - Rozwój MŚP dla 12 gmin podkarpacia  (pomoc de minimis)

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach powyższego konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie jednej z 12 gmin:  Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu -70%.

Szczegóły w zakładce Nabory

 


06.08.2018

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął najważniejsze założenia do trzeciej edycji konkursu w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w tym prace budowlane oraz wartości niematerialne i prawne. W przypadku projektów obejmujących swym zakresem prace budowlane wymagane będzie przedłożenie wraz z dokumentacją konkursową prawomocnej/ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego. Wnioskodawca będzie musiał wykazać się prawem własności lub wieczystego użytkowania do nieruchomości, na której bądź w której będą prowadzone prace budowlane. 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 500 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych – 4 000 000,00 PLN. 

Maksymalny poziom dofinansowania

dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wartości wydatków kwalifikowanych

dla średniego przedsiębiorstwa – 50% wartości wydatków kwalifikowanych.  


02.08.2018

 

Wdrażanie innowacji przez MŚP - zakończenie naboru wniosków

W dniu 31 lipca 2018 r. Polska Agencja Rozwju Przedsiębiorczości zakończyła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach naboru złożono 51 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 207 079 103,27 zł, w tym 23 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 99 319 780,69 zł dotyczące projektów realizowanych w miastach średnich makroregionu Polski Wschodniej.


« 1 2 3 4 5 »