Aktualności

« 1 2 3 4 5 »

18.09.2018

Nabór wniosków - Rozwój MŚP dla 12 gmin podkarpacia  (pomoc de minimis)

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach powyższego konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie jednej z 12 gmin:  Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu -70%.

Szczegóły w zakładce Nabory

 


06.08.2018

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął najważniejsze założenia do trzeciej edycji konkursu w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w tym prace budowlane oraz wartości niematerialne i prawne. W przypadku projektów obejmujących swym zakresem prace budowlane wymagane będzie przedłożenie wraz z dokumentacją konkursową prawomocnej/ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego. Wnioskodawca będzie musiał wykazać się prawem własności lub wieczystego użytkowania do nieruchomości, na której bądź w której będą prowadzone prace budowlane. 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 500 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych – 4 000 000,00 PLN. 

Maksymalny poziom dofinansowania

dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wartości wydatków kwalifikowanych

dla średniego przedsiębiorstwa – 50% wartości wydatków kwalifikowanych.  


02.08.2018

 

Wdrażanie innowacji przez MŚP - zakończenie naboru wniosków

W dniu 31 lipca 2018 r. Polska Agencja Rozwju Przedsiębiorczości zakończyła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach naboru złożono 51 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 207 079 103,27 zł, w tym 23 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 99 319 780,69 zł dotyczące projektów realizowanych w miastach średnich makroregionu Polski Wschodniej.


07.06.2018

 

Kolejne wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach programu Badania na rynek

Polska Agnecja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła czwarty etap dwóch konkursów w ramach „Badań na rynek”: konkursu ogólnego i konkursu dla projektów realizowanych w miastach średnich ogłoszonych w 2017 r. Dofinansowanie w ramach tego etapu otrzyma 25 projektów na łączną kwotę 254 170 740,00 zł wsparcia. Łącznie we wszystkich etapach obu konkursów do dofinansowania rekomendowano projekty na prawie 570 mln zł.

Przypominamy, że przedsiębiorcy z sektora MŚP nadal mają możliwość ubiegania się o wsparcie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Od 20  marca  2018 r. do 5 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w lutym br.: konkursu ogólnego z alokacją 750 mln zł i konkursu dedykowanego dla miast średnich z alokacją 500 mln zł.

 


07.05.2018

 

Nabór wniosków - Badania na rynek

Trwa nabór wniosków w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów. Nowy produkt (wyrób lub usługa) musi być innowacyjny co najmniej na skalę krajową tj. posiadać cechy i funkcjonalności nowe w porównaniu do rozwiązań aktualnie dostępnych na rynku krajowym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł. O dofinasowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł (mikro i małe przedsiębiorstwa) lub 1 mln zł (dotyczy średnich przedsiębiorstw) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

 

Szczegóły w zakładce Nabory

 


« 1 2 3 4 5 »