Aktualności

« 3 4 5 6 7 »

07.12.2016

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

Harmonogram


07.12.2016

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na realizację projektów mających na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Szczegóły w zakładce nabory.


07.12.2016

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wytyczne


19.07.2016

 

Do końca lipca trwa ocena formalna wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.


19.07.2016

 

Zamówienia publiczne - nowelizacja ustawy

W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 28 lipca 2016 r.


« 3 4 5 6 7 »