Aktualności

« 4 5 6 7 8 »

07.12.2016

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wytyczne


19.07.2016

 

Do końca lipca trwa ocena formalna wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.


19.07.2016

 

Zamówienia publiczne - nowelizacja ustawy

W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 28 lipca 2016 r.


19.07.2016

 

Nabór wniosków - Modernizacja energetyczna budynków

Do 8 września 2016 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, można składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów mających na celu głęboką modernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Szczegóły w zakładce Nabory


19.07.2016

 

Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych poprzez udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.

Szczegóły w zakładce Nabory


« 4 5 6 7 8 »